Privacyverklaring

Privacy verklaring Inge Eekelder - Coach Zorgsector

1 Januari 2022

 

Uw privacy is voor Inge Eekelder - Coach Zorgsector van groot belang. Zij houdt zich dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij mijn praktijk en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik doe met de informatie die ik over u te weten kom bij de diensten die ik verzorg.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van u bijhoudt, neem dan contact op met Inge Eekelder - Coach Zorgsector, zie hiervoor de gegevens op de website; www.inge-eekelder.nl

Intake gesprekken.

Het formulier dat u invult met persoonlijke gegevens en informatie wordt zorgvuldig bewaard in een (archief)map in een afgesloten box. Deze afgesloten box staat in een kast met afgesloten deuren die met een sleutel dichtgedraaid moeten worden.

Uw intake formulier gebruik ik bij voorbereidingen van coachtrajecten en voor het maken van verslagen. De verslagen worden toegevoegd aan uw intakeformulier in de archiefmap. Ik bewaar uw verslagen tot uw coachtraject is afgesloten en 7 jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Factuur.

Uw factuur is voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Deze facturen zijn ook van belang voor de jaarlijkse aangifte bij de belasting. Dat maakt dat deze gegevens kunnen worden ingezien door mijn accountant.

Contactformulier.

Via het contactformulier op de website kunt u mij vragen stellen of andere mededelingen doen.

Hiervoor gebruik ik uw email adres die u daarvoor opgeeft om uw vraag te kunnen beantwoorden. Uw email adres is opgeslagen in een klantenbestand en wordt gebruikt voor het versturen van de factuur. Tevens kan uw email adres gebruikt worden voor een eventuele nieuwsbrief waarin u aan kunt geven wanneer u hier geen gebruik van wilt maken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen.

Inge Eekelder - Coach Zorgsector geeft uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij u daar zelf toestemming voor gegeven heeft. Of als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Uw coach-uren kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor mijn eigen certificering bij de NOBCO.

Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wanneer de website van Inge Eekelder - Coach Zorgsector wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, rectificeren en verwijderen van uw gegevens – Artikel 13

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van u heb, kunt u altijd contact met Inge Eekelder - Coach Zorgsector opnemen. Dit geldt ook voor het rectificeren of verwijderen van uw gegevens. Contact opnemen kan via de contactpagina op de website.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Inge Eekelder - Coach Zorgsector heeft en wat ik daarmee doe.
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die Inge Eekelder - Coach Zorgsector heeft.
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat Inge Eekelder - Coach Zorgsector zeker weet dat ze geen gegevens van de verkeerde persoon aanpast of verwijderd.

Klacht indienen.

Als u vindt dat Inge Eekelder - Coach Zorgsector u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Inge Eekelder - Coach Zorgsector is aangesloten bij de NOBCO en werkt volgens de Internationale Ethische Code (IEC). Bij klachten zal ik me onderwerpen aan het bij deze gedragscode behorende klachtenreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden. De IEC & klachtenregelement is op de website van Inge Eekelder - Coach Zorgsector te vinden onder "privacycentrum" (onderaan elke pagina).

Contactgegevens.

Inge Eekelder - Coach Zorgsector

www.inge-eekelder.nl

info@inge-eekelder.nl

06905953