Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Inge Eekelder- Coach Zorgsector. Met het aangaan van Personal of Team coaching, workshops of trainingen (hierna aangeboden diensten) van mijn praktijk gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Alle aangeboden diensten zijn alleen mogelijk na mondeling overeengekomen afspraken. Deze afspraken worden ook schriftelijk vastgelegd en ondertekend.

De actuele kosten die onderling overeengekomenen zijn, zijn geldig. Deze worden ook schriftelijk vastgelegd en ondertekend.

Betaling particulier & bedrijven; vooraf is de betaling samen overeengekomen, u dient de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen. 

Als Inge Eekelder- Coach Zorgsector door de wanbetaling van u genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van u en door Inge Eekelder- Coach Zorgsector deze kunnen worden verhaald.

Een afspraak kunt u tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Bij annulering binnen 24 uur behoud ik me het recht voor de kosten van het consult in rekening te brengen.

De diensten die ik vanuit mijn praktijk geef, zijn o.a. bedoeld voor zelfrealisatie. De verschillende onderdelen hebben als doel inzicht en bewustwording te geven in uw eigen persoonlijke ontwikkeling.

De aangeboden diensten geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan deze diensten op basis van vrije wil.U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. U draagt uw eigen verantwoordelijkheid voor uw groeiproces en de keuzes die u hierin maakt.

In overleg bepalen we de behandelwijze. Als ik het idee heb dat ik u niet verder kan helpen, zal ik u aanraden iemand anders te raadplegen. In het geval van medische kwesties zal ik u altijd doorverwijzen naar een arts of dergelijke.

Mijn aangeboden diensten kunnen niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Ik zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts, psycholoog e.d. Het kan echter wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelende arts of psycholoog e.d.

Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan de aangeboden diensten van Inge Eekelder - Coach Zorgsector.

De aansprakelijkheid van Inge Eekelder - Coach Zorgsector, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de desbetreffende aangeboden dienst.

Inge Eekelder -  Coach Zorgsector aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van/en door u meegebrachte materialen gedurende de aangeboden dienst in de praktijk.

U dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van uw eigendommen te voorkomen.

Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met wettelijke verplichting. 

Inge Eekelder - Coach Zorgsector is aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) en werkt volgens de Internationale Ethische Code (IEC) voor coaches & mentoren. Bij klachten onderwerp ik me aan het bij deze gedragscode horende klachtenreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden. Deze IEC en klachtenregelement is op deze website te lezen in het privacycentrum onderaan elke pagina.

Tevens verwijs ik u naar de diversiteit en Inclusie verklaring